1.17.2008

EP


"America was found full of nomads."

Pound, "Patria Mia"